Chương trình này được thiết kế để cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà và tại trung tâm cho các khách hàng mà không cần phải di chuyển và ít gây ảnh hưởng nhất – đây là một kế hoạch chăm sóc đơn giản giúp các bậc cao niên duy trì được khả năng tự lập của mình. 

Đây là một chương trình đa dịch vụ được thiết kế cho những bậc cao niên có yêu cầu hỗ trợ chăm sóc ở mức khởi điểm nhằm duy trì sự tự lập của họ thông qua hàng loạt các dịch vụ được chính phủ trợ cấp, chẳng hạn như hỗ trợ việc nhà, chăm sóc cá nhân, hỗ trợ giao thiệp xã hội, đưa đón, chăm sóc ban ngày tại trung tâm, v.v.

Đánh giá Tư cách Hợp lệ:

• 65 tuổi trở lên, hoặc từ 50 trở lên đối với người Bản xứ và người Đảo Torres Strait.
• những người có nguy cơ phải gia nhập sớm hoặc gia nhập không hợp lý dịch vụ chăm sóc nội trú dài hạn.

Để nhận các dịch vụ CHSP, quý vị phải qua thẩm định của Dịch vụ Thẩm định Khu vực (RAS).

*Chương trình này thay thế chương trình Chăm sóc Tại gia và Cộng đồng (HACC) vào tháng Bảy năm 2018.