Các tình nguyện viên đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau của chúng tôi được đào tạo và điều phối để thường xuyên thăm nom những người sống biệt lập với xã hội tại các nhà dưỡng lão hay tại nhà riêng của họ nhằm mang lại cho họ sự chăm sóc và hỗ trợ. 

Những chương trình này nhằm để nâng cao sức khoẻ tinh thần và giao tiếp xã hội cho những người không có điều kiện liên lạc thường xuyên với gia đình hay bạn bè. Những chương trình dành cho người thăm nom và cộng đồng của CAC tạo cơ hội để quý vị có được sự tương tác xã hội tích cực thông qua các tình nguyện viên của chúng tôi. Quý vị sẽ có người để nói chuyện, để cùng chia sẻ những câu chuyện, và để phát triển những đam mê hay sở thích mới.


Toàn thể các tình nguyện viên của chúng tôi đều được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc bầu bạn và hỗ trợ xã hội cho những người sống biệt lập với xã hội hay có nguy cơ biệt lập trong các nhà dưỡng lão hay tại nhà riêng của họ.

Các điều phối viên của CAC sẽ phối chọn một tình nguyện viên phù hợp với ý nguyện, sở thích, và nền tảng văn hoá của quý vị. Những cuộc thăm nom sẽ được thu xếp theo lịch trình thoả thuận. Những cuộc thăm nom này có thể được kết hợp thực hiện theo cách tiếp cận một-đối-một hoặc theo nhóm.