Sống khỏe | Tự lập | Phục hồi Năng lực
Chương trình này là nhằm để nâng cao thể chất và nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần cá nhân vượt ra ngoài giới hạn của cuộc sống thường ngày. Khách hàng có thể tham gia vào các hoạt động và dã ngoại theo nguyện vọng, cũng như phát triển những kĩ năng hữu ích.

Dịch vụ duy nhất đề xướng lối sống khỏe giữa các cá nhân khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ. Chuơng trình này giúp nâng cao nhận thức để nuôi dưỡng hạnh phúc cá nhân vượt ra ngoài giới hạn của cuộc sống thường ngày và khách hàng có thể lựa chọn để tham gia các hoạt động và dã ngoại mà họ thích.  

Chúng tôi có các lớp khác nhau như:

•    Tiếng Anh
•    Vi tính
•    Thái cực quyền
•    Hỗ trợ Trí nhớ
•    Kể chuyện
•    Thư pháp
•    Ca hát
•    Nấu ăn
•    Và nhiều lớp khác nữa