Chương trình này cho phép bệnh viện thu xếp để bệnh nhân trong bệnh viện nhận được trong một thời gian hạn chế các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu đã qua thẩm định, trong trường hợp không có sẵn các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng chủ đạo.

Chương trình này cho phép các bệnh viện công ở Perth mua những dịch vụ cộng đồng ngắn hạn để hỗ trợ cho những bệnh nhân sẽ bị buộc phải ở lại bệnh viện nếu không được trợ giúp, hoặc những người sẽ phải nhập viện do thiếu hoặc không có các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng chủ đạo phù hợp. Các dịch vụ và hỗ trợ được thiết kế riêng theo những nhu cầu đã được thẩm định của bệnh nhân và người chăm sóc.

Gói Y tế Tạm thời có thời gian hạn chế và không phải để thay thế cho các dịch vụ hiện có.