Những thoả thuận riêng vẫn có thể được thực hiện ngay cả khi quý vị không thoả mãn yêu cầu nào đó về tư cách hợp lệ cho các dịch vụ được chính phủ trợ cấp. Chúng tôi tự hào vì cung cấp được các dịch vụ thiết kế theo nhu cầu cho tất cả mọi người.

Nếu quý vị không thoả mãn các yêu cầu về tư cách hợp lệ cho các dịch vụ được chính phủ trợ cấp hoặc nếu những dịch vụ đó không đáp ứng hết mọi nhu cầu của quý vị, Chung Wah CAC có thể cung cấp những thoả thuận dành riêng cho quý vị.


Quý vị còn có thể ‘nạp thêm’ vào gói dịch vụ hiện có của mình những dịch vụ bổ sung mà quý vị cần nhưng không thể thực hiện được với ngân sách của gói chăm sóc tại gia.


Thoả thuận riêng còn phù hợp với những ai đang tìm kiếm các dịch vụ sử dụng trong các tình huống khẩn cấp hoặc tạm thời, hoặc sử dụng như một gói dịch vụ tạm thời trong khi đang chờ thẩm định chăm sóc người cao niên.


Không cần thẩm định tư cách hợp lệ đối với dịch vụ này.