NDIS là một sáng kiến của chính phủ nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng thiết lập một kế hoạch dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các nhu cầu hiện tại và tương lai, kể cả những yêu cầu cá nhân của họ. 

Dịch vụ NDIS của Chung Wah là một hình thức làm việc với người khuyết tật để:

  • nhận diện các thế mạnh và nhu cầu của họ, cũng như bất kì mục tiêu hay nguyện vọng nào mà họ muốn bắt đầu hướng đến, và ghi nhận các yếu tố này vào bản kế hoạch NDIS của họ.
  • khám phá đường lối và chiến lược để đạt đến những mục tiêu đã hoạch định trong bản kế hoạch
  • lựa chọn sự hỗ trợ và những dịch vụ phù hợp nhất cho nhu cầu của họ
  • phát triển các mối liên kết chặt chẽ hơn với cộng đồng
  • xây dựng nguồn hỗ trợ tự nhiên như tình bạn, xóm giềng và các nhóm cộng đồng địa phương.


Đây là một mô hình cung cấp dịch vụ dựa trên mối quan hệ mang tính địa phương và tính cá nhân hoá cao, chú trọng đến việc tạo điều kiện để các cá nhân vạch kế hoạch cho những nhu cầu hiện tại và tương lai của mình.

Đánh giá Tư cách Hợp lệ:

  • dưới 65 tuổi tại thời điểm yêu cầu xem xét tư cách hợp lệ
  • công dân Úc hoặc thường trú nhân
  • thoả mãn các yêu cầu khuyết tật


Mỗi một cá nhân có đủ tư cách hợp lệ cho NDIS sẽ có một Điều phối viên Địa phương hỗ trợ họ trong suốt quá trình lập kế hoạch.


Hãy lên hệ với Chung Wah CAC qua số (08) 9328 3988 để tìm hiểu thêm thông tin hoặc để nhận trợ giúp trong việc định vị hệ thống, hoặc truy cập ndis.gov.au.