Những liên kết này cung cấp thông tin về nhiều chủ đề liên quan đến các dịch vụ sức khoẻ và cộng đồng, các dịch vụ chăm sóc người cao niên, thông tin về người có hoàn cảnh khó khăn và thông tin về việc làm tình nguyện.